Chè Paran/Gadyen,

Bon ete! Pandan n ap kontinye prepare nou pou kòmansman nouvo ane lekòl la, li esansyèl pou Lekòl Piblik Wellesley konfime enfòmasyon sou kontak ijans yo, enfòmasyon anyè ak lòt otorizasyon enpòtan pou chak elèv nou yo. Lekòl Piblik Wellesley yo itilize PowerSchool, yon platfòm sou entènèt, pou konsève done sa yo. Pòtal parantal PowerSchool la ap ouvri apati 16 out a 12:00 p.m. rive 6 septanm 2023. Tout paran/gadyen dwe konekte pandan tan sa a pou konfime enfòmasyon enpòtan sa yo pou chak pitit yo.  Enfòmasyon sou sal resepsyon pou elèv ki nan klas K-8 ap disponib. Orè klas 9yèm-12yèm ane yo ap disponib 23 out 2023. Menm jan avèk ane anvan yo, ou p ap resevwa yon lis klas la akòz lwa sou sekirite ak konfidansyalite (gade MGL 603 CMR 23.00 pou plis enfòmasyon). Tanpri sonje ke w ka wè lis non pwofesè ki pou konfime yo pandan n ap finalize plasman pwofesè yo.

Paran ak patnè kominotè distri a apwouve yo, tankou òganizasyon pwofesè-paran (PTO) nou yo, Fondasyon Wellesley pou Edikasyon, elatriye, mande kontak enfòmasyon fanmi nou yo pou yo ka fè anyè lekòl yo, ke nou rekonèt kòm yon resous enpòtan pou fanmi nou yo. Dapre Règleman sou Dosye Elèv nou an (JRA, JRA-R) ak Lwa sou Dwa Edikasyon ak Konfidansyalite Fanmi (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)), paran yo ka refize/pèsonalize enfòmasyon ki afiche atravè Pòtal Parantal Powerschool la.  Tanpri sonje ke enfòmasyon anyè yo ki pataje avèk òganizasyon paran yo fèt nan lojik ak konpreyansyon ke enfòmasyon sa yo pa pral itilize pou aktivite komèsyal, politik oswa lòt tyès pati.

Enstriksyon sou Pòtal Parantal PowerSchool: 16 out 2023 a 12:00 p.m. – 6 septanm 2023 a minwi

Asire w ke w konnen non itilizatè w ak modpas ou: (Nenpòt lè pandan ete a)

Tout fanmi yo resevwa yon non itilizatè epi yo mete yon modpas lè y ap enskri elèv yo, yo pral voye yon imèl rapèl ak non itilizatè yo nan dat 9 out 23. Si w pa konnen modpas ou, tanpri ale sou ekran pou konekte sou pòtal parantal la nan https://wellesley.powerschool.com:

  • Klike sou bliye non itilizatè oswa modpas la? (‘Forgot Username or Password?’)
  • Mete non itilizatè paran (‘Parent Username’) ou ak adrès imèl paran (‘Parent Email Address’) ou epi klike sou antre (‘Enter’)
  • Tcheke imèl ou pou jwenn enstriksyon sou kijan pou risèt yon modpas epi mete nouvo modpas ou.
  • Si w bezwen èd, voye yon imèl bay portal@wellesleyps.org.

Ansyen Itilizatè yo: (Sa a ka ranpli apre pòtal la louvri 16 out 2023 a midi)

Konekte sou pòtal la nan https://wellesley.powerschool.com oswa itilize aplikasyon PowerSchool la.

  • Klike sou eleman “Fòmilè” (‘Forms’) ki nan meni an.
  • Ranpli tout kat fòmilè “WPS – Mizajou Anyèl” (‘WPS – Annual Update’) epi klike sou “Soumèt” (‘Submit’) nan pati anba chak fòmilè. (Menm si chanjman yo pa nesesè, tanpri konekte epi klike sou “Soumèt” (‘Submit’) chak fòmilè pou mete kont ou ajou pou ane lekòl k ap vini an.)
  • Ou ka jwenn aksè avèk Pòtal Depatman Sèvis Enfimyè SNAP (SNAP Health Portal) apati Pòtal PowerSchool la
  • Paj konfimasyon an ap genyen enfòmasyon sou klas prensipal pitit ou a (K-8 sèlman)
  • Swiv pwosedi sa a pou chak timoun, eksepte pou fòmilè opsyonèl “Chanjman nan detay kontak” (‘Contact Information Change’) ke chak fanmi dwe ranpli yon fwa sèlman.

Fòmasyon sou pòtay parantal la pou paran yo (opsyonèl):

Twous pou retounen lekòl, manyèl avèk Avi Anyèl yo disponib nan seksyon Lyen rapid sou sitwèb lekòl la. Mèsi pou sipò ou epi nou espere pase yon bon ane lekòl!

Secured By miniOrange