Chè Paran yo oswa Gadyen yo,

Chak ane li esansyèl pou Lekòl Piblik Wellesley yo konfime enfòmasyon kontak ijans, enfòmasyon anyè, ak lòt otorizasyon enpòtan pou chak elèv nou yo. Lekòl Piblik Wellesley yo itilize PowerSchool, yon platfòm sou entènèt, pou kenbe done sa yo, Pòtay Paran PowerSchool ouvri soti 17 out a 12:00 p.m. rive 6 septanm 2022. Tout paran/gadyen dwe konekte pandan tan sa a pou konfime enfòmasyon enpòtan sa yo pou chak pitit yo. Enfòmasyon sou sal resepsyon pou elèv ki nan klas K-8 ap disponib. Orè klas 9yèm-12yèm ane yo ap disponib 25 out 2022. Menm jan ak ane anvan yo, ou p ap resevwa yon lis klas akòz lwa sekirite ak konfidansyalite (gade MGL 603 CMR 23.00 pou plis enfòmasyon). Tanpri sonje ke ou ka wè TBD pou non pwofesè a pandan n ap finalize plasman pwofesè a.

Paran ak patnè kominotè distri a apwouve yo, tankou PTO nou yo, Fondasyon Edikasyon Wellesley, elatriye, mande enfòmasyon pou kontakte fanmi nou yo pou yo pwodui anyè lekòl yo, ke nou konsidere kòm yon resous enpòtan pou fanmi nou yo. Dapre Règleman Dosye Elèv nou an (JRA, JRA-R) ak Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) (Lwa sou Dwa nan zafè Edikasyon ak Konfidansyalite Fanmi yo genyen), paran yo ka refize/pèsonalize enfòmasyon ki afiche nan Pòtay Paran PowerSchool la. Tanpri sonje ke enfòmasyon anyè yo pataje ak òganizasyon paran yo fè sa ak konpreyansyon ke enfòmasyon sa yo pa pral itilize pou komèsyal, politik oswa lòt rezon twazyèm pati.

Gid Pòtay pou Paran PowerSchool: 17 out 2022 a 12:00 midi – 6 septanm 2022 a minwi

Asire w ke w konnen Non Itilizatè w ak Modpas ou: (Nenpòt lè pandan peryòd lete a)

Tout fanmi yo resevwa yon non itilizatè epi mete yon modpas lè yo enskri elèv yo, yo pral voye yon imèl pou rapèl non itilizatè yo nan dat 10 out 2022. Si ou pa konnen modpas ou, tanpri ale nan paj resepyon Pòtay Paran an https://wellesley.powerschool.com

  • Klike sou mwen bliye non itilizatè oswa modpas?
  • Ranpli non itilizatè paran w ak adrès imèl paran w epi klike sou “Enter” 
  • Tcheke imèl ou pou jwenn enstriksyon pou remete modpas epi mete nouvo modpas ou.
  • Si w bezwen asistans, voye yon imèl nan portal@wellesleyps.org.

Itilizatè ki abitye yo: (Sa a ka ranpli apre pòtay la louvri nan dat 17 out 2022 a 12:00 p.m.)

Konekte sou pòtay la nan https://wellesley.powerschool.com/oswa itilize App PowerSchool la.

  • Klike sou meni atik “Fòm” la. ” 
  • Konplete tout kat fòm “​​WPS – Annual Update” (WPS – Mizajou Anyèl) epi klike “Submit” (Soumèt) nan pati anba chak fòm. (Menm si chanjman yo pa obligatwa, tanpri konekte epi klike sou “Submit” (Soumèt) chak fòm pou mete ajou kont ou pou ane lekòl k ap vini an.)
  • Nouvo ane sa a: pòtay sante SNAP pou depatman enfimyè a pral entegre nan pòtay PowerSchool la. 
  • Paj Konfimasyon an ap gen ladan l enfòmasyon sou salklas pou pitit ou a (Jadendanfan jiska 8yèm Klas sèlman)
  • Swiv pwosedi sa a pou chak timoun, eksepte pou fòm chanjman detay kontak ki bezwen ranpli sèlman yon fwa pou chak fanmi.

Fòmasyon san randevou pou paran yo sou Pòtay pou Paran (Opsyonèl):

Pake Dokiman Retounen Lekòl yo, Gid ak Avi Anyèl yo disponib nan seksyon Lyen Rapid sou sitwèb lekòl la. Mèsi pou sipò ou epi nou atann nou pou n gen yon bèl ane eskolè tèt chaje! ​ 

Secured By miniOrange