Kính gởi Phụ huynh/Người giám hộ

Hàng năm, việc Các Trường Công Lập Wellesley xác nhận thông tin liên lạc khẩn cấp, thông tin danh bạ và các sự cho phép quan trọng khác đối với mỗi học sinh của chúng tôi là điều vô cùng quan trọng. Các Trường Công lập Wellesley sử dụng PowerSchool, một nền tảng trực tuyến, để duy trì những dữ liệu này. Cổng thông tin Dành cho Phụ huynh PowerSchool (PowerSchool Parent Portal) sẽ mở từ 12:00 trưa ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2022. Tất cả phụ huynh/người giám hộ phải đăng nhập trong thời gian này để xác nhận thông tin quan trọng này cho mỗi người con của mình. Thông tin về Phòng học Chính (Home Room) cho Lớp Mẫu giáo – Lớp 8 sẽ được cung cấp. Lịch Học của Lớp 9-12 sẽ có vào ngày 25 tháng 8 năm 2022. Cũng như những năm trước, quý vị sẽ không nhận được danh sách lớp do luật bảo mật và quyền riêng tư (xem MGL 603 CMR 23.00 để biết thêm thông tin). Vui lòng lưu ý rằng quý vị có thể nhìn thấy TBD (Sẽ được xác định) trong phần tên giáo viên vì chúng tôi đang hoàn tất việc sắp xếp giáo viên.

Các đối tác cộng đồng và đối tác phụ huynh được học khu chấp thuận, chẳng hạn như các PTO của chúng tôi, Tổ chức Giáo dục Wellesley (Wellesley Education Foundation), v.v., yêu cầu thông tin liên lạc cho các gia đình của chúng tôi để tạo các danh bạ trường học. Chúng tôi nhận thấy đây là một nguồn hỗ trợ có giá trị cho các gia đình. Theo Chính sách Hồ sơ Học sinh (Student Records Policy) của chúng tôi (JRA, JRA-R) và Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (Family Educational Rights and Privacy Act – FERPA), phụ huynh có thể chọn không tham gia/tùy chỉnh thông tin được tiết lộ qua Cổng thông tin Dành cho Phụ huynh Powerschool. Vui lòng lưu ý rằng thông tin danh bạ được chia sẻ với các tổ chức phụ huynh được thực hiện với sự hiểu biết rằng thông tin này sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại, chính trị hoặc các mục đích sử dụng khác của bên thứ ba.

Hướng dẫn về Cổng thông tin Dành cho Phụ huynh PowerSchool: 12:00 trưa ngày 17 tháng 8 năm 2022 – nửa đêm ngày 6 tháng 9 năm 2022

Đảm bảo rằng quý vị biết Tên người dùng (Username)) và Mật khẩu (Password) của mình: (Bất cứ lúc nào trong mùa hè)

Tất cả các gia đình đều nhận được tên người dùng và đặt mật khẩu khi đăng ký cho học sinh của mình. Một email nhắc tên người dùng sẽ được gửi vào ngày 8/10/22. Nếu quý vị không biết mật khẩu của mình, vui lòng truy cập màn hình đăng nhập cổng thông tin dành cho phụ huynh https://wellesley.powerschool.com:

  • Nhấp vào Forgot Username or Password? (Quên tên người dùng hoặc Mật khẩu?)
  • Điền vào Parent Username (Tên người dùng Phụ huynh)Parent Email Address (Địa chỉ Email Phụ huynh) của quý vị và nhấp vào Enter (Nhập)
  • Kiểm tra email để biết hướng dẫn đặt lại mật khẩu và đặt mật khẩu mới của quý vị.
  • Nếu quý vị cần được hỗ trợ, hãy gửi email đến portal@wellesleyps.org.

Returning Users (Người dùng Cũ): (Việc này có thể được hoàn thành sau khi cổng thông tin mở vào lúc 12:00 trưa ngày 17 tháng 8 năm 2022)

Đăng nhập vào Cổng thông tin tại https://wellesley.powerschool.com hoặc bằng cách sử dụng Ứng dụng PowerSchool.

  • Nhấp vào mục bảng chọn “Forms” (“Biểu mẫu”)
  • Hoàn thành tất cả bốn biểu mẫu “​​WPS – Annual Update” (“WPS – Cập nhật Hàng năm”) và nhấp vào “Submit” (“Gửi”) ở cuối mỗi biểu mẫu. (Ngay cả khi không cần thay đổi, vui lòng đăng nhập và nhấp vào “Submit” (“Gửi”) từng biểu mẫu để cập nhật tài khoản của quý vị cho năm học sắp tới.)
  • Mới trong năm nay: Cổng thông tin Sức khỏe SNAP của bộ phận điều dưỡng sẽ được tích hợp vào cổng thông tin PowerSchool
  • Trang Confirmation (Xác nhận) sẽ bao gồm thông tin về phòng học chính (homeroom) cho con quý vị (chỉ dành cho Lớp Mẫu giáo – Lớp 8)
  • Thực hiện theo quy trình này cho từng người con, ngoại trừ biểu mẫu Contact Information Change (Thay đổi Thông tin Liên hệ). Biểu mẫu này chỉ cần điền một lần cho mỗi gia đình.

Tập huấn Không cần Lịch hẹn về Cổng thông tin Dành cho Phụ huynh (không bắt buộc):

Back to School Packets (Các Tập Thông tin Quay lại Trường học), Handbooks with Annual Notices (Sổ tay có các Thông báo Hàng năm) có sẵn trong phần Quick Links (Liên kết Nhanh) trên trang web của trường học. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và chúng tôi đang mong chờ một năm học tuyệt vời!

Secured By miniOrange